ANVÄNDNINGSVILLKOR

Dessa användningsvillkor («Användningsvillkor») utgör hela avtalet («Avtal om användningsvillkor») mellan dig och Awem Games (hädanefter kallat «Awem Games» eller «oss» eller «vi») kring din användning av våra spel, webbplats (http://www.awem.com) och relaterade tjänster (sammantaget kallade för «Tjänster»). Awem Games integritetspolicy som finns på http://www.awem.com/privacy är inkluderad häri som referens. Läs noggrant igenom dessa användningsvillkor och integritetspolicyn innan du börjar att använda tjänsterna.

Genom att använda eller på annat sätt nyttja tjänsterna, inklusive webbläsning av Awem Games webbplats eller åtkomst till spelen, godkänner du att du har läst, förstått och godkänt dessa användningsvillkor. Om du INTE godkänner dessa användningsvillkor får du INTE använda eller på annat sätt nyttja tjänsterna.

Du kan inte godkänna dessa användningsvillkor om: (a) du inte har laglig rätt att använda tjänsterna enligt tillämpliga lagar i det land där du bor eller vistas; eller (b) om du inte är myndig och inte får ingå ett bindande avtal med Awem Games. Det är ditt ansvar att säkerställa att du har laglig rätt att godkänna dessa användningsvillkor och att du inte bryter mot några tillämpliga lagar. Genom att godkänna dessa användningsvillkor bekräftar och godkänner du att du är fullt kapabel och kompetent att anta de villkor, förutsättningar, skyldigheter, framställningar och ansvar som definieras i användningsvillkoren, och att följa dessa i enlighet med användningsvillkoren.

Awem Games förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, ändra och revidera dessa användningsvillkor närsomhelst genom att anslå tilläggen till tillagda villkoren på Awem Games webbplats. Kontrollera de senaste användningsvillkoren för att säkerställa att du är medveten om de villkor som styr din användning av tjänsterna. Din fortsatta användning av tjänsterna efter att en ändring eller uppdatering har skett, utgör ditt godkännande av de reviderade användningsvillkoren. Om du inte godkänner ändringarna måste du sluta använda tjänsterna omedelbart och annullera alla konton du har öppnat med hjälp av tjänsterna. Dessa användningsvillkor träder i kraft från godkännandedatumet och gäller tills dess att du eller Awem Games säger upp dem i enlighet med dessa användningsvillkor.

Awem Games förbehåller sig rätten att göra ändringar, uppdatera eller avsluta tjänsterna eller formatet därav utan att meddela dig. Awem Games förbehåller sig rätten att avsluta eller begränsa tillgången till tjänsterna efter eget gottfinnande oavsett skäl.


I. ÄGANDERÄTT BEVILJAD LICENS

Allt material som ingår i tjänsterna, inklusive men inte begränsat till spel, titlar, källkod, berättelser, koncept, text, grafik, bilder, video, musik, ljud och andra filer, innehåll samt alla varumärken, upphovsrättsskydd, patent och andra immateriella rättigheter relaterade till dessa, ägs och kontrolleras av Awem Games och skyddas av internationella lagar om upphovsrätt.

Awem Games beviljar dig en icke-exklusiv, ej överförbar, ej återlicensieringsbar, återkallningsbar och begränsad licens att använda tjänsterna. Du accepterar (a) att inte kopiera, återpublicera, ändra, översätta, göra felkorrigeringar på, ladda ned, distribuera, licensiera, återlicensiera, sälja, hyra ut, leasa, utföra omvänd kompilering på/av tjänsterna eller någon del därav, inklusive spelen, webbplatsen eller dess program; (b) skapa härledda verk baserade på tjänsterna; (c) ta bort eller ändra några varumärken, logotyper, upphovsrätter eller andra meddelanden om äganderätt, bildtexter, symboler eller märkningar i tjänsterna; eller (d) att inte använda tjänsterna på något sätt, förutom vad som uttryckligen godkänts häri. Förutom vad som på övrigt sätt tillhandahållits, får innehållet som publiceras på eller används i tjänsterna endast reproduceras i oförändrad form för personligt, icke-kommersiellt bruk. All annan användning av våra immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till, varumärken, varunamn och upphovsrätter utan på förhand skriftligt medgivande från Awem Games är strikt förbjudet.

Awem Games avsäger sig alla ägandeintressen till immateriella rättigheter annat än sina egna. Referenser till tjänster och program från tredje part som anges av Awem Games sker ”I BEFINTLIGT SKICK” utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

Efter eget omdöme kan vi utföra uppdateringar och uppgraderingar tillgängliga för tjänsterna. Dessa uppdateringar kan ske automatiskt eller efter ett förhandsmeddelande till dig, och kan ske samtidigt eller i flera omgångar. Du bekräftar och godkänner att vi inte har några skyldigheter att tillgängliggöra några efterföljande versioner av vissa tjänster.

Oaktat eventuella villkor som påtalar motsatsen häri, accepterar du att du inte har någon rätt eller ägande av eller till något innehåll som används i tjänsterna, inklusive utan begränsning de virtuella varor eller den virtuella valuta (”virtuella föremål”) som dyker upp eller har sitt ursprung i något av våra spel. Virtuella föremål kan aldrig lösas in mot riktiga pengar, varor eller något annat föremål med monetärt värde från Awem Games eller någon annan part. Ditt inköp av virtuella föremål är slutgiltigt och inte återbetalningsbart, inlösningsbart eller överförbart, förutom efter eget gottfinnande av Awem Games. Alla virtuella föremål säljs i BEFINTLIGT SKICK utan några garantier av något slag. Du får inte köpa, sälja eller byta virtuella föremål utanför tjänsterna. Genom att göra detta bryter du mot användningsvillkoren och detta kan resultera i uppsägning av ditt konto för tjänsterna och/eller rättsliga åtgärder. Vi har den absoluta rätten att efter eget gottfinnande hantera, kontrollera, ändra och/eller eliminera sådana virtuella föremål, ändra deras priser efter eget gottfinnande, och har inget ansvar inför dig eller någon annan vid utövandet av sådana rättigheter. Du bekräftar och accepterar att vid uppsägning av dessa användningsvillkor, kommer ditt konto och tjänsterna oavsett skäl, inklusive vid Awem Games nedläggning av tjänsterna eller tillämpliga delar därav oavsett orsak, samt alla virtuella föremål att ogiltigförklaras av dig, och Awem Games kommer inte att ha något ansvar till dig i anslutning till detta.


II. ANVÄNDARINNEHÅLL

«Användarinnehåll» innebär alla uppgifter, text, grafik, kommunikation, bilder, ljud och allt det material som du laddar upp eller överför via tjänsterna. Genom att ladda upp något användarinnehåll till tjänsterna, bekräftar, företräder och garanterar du att sådana bidrag (i) är korrekta och inte konfidentiella; (ii) inte är skyddade av några tillämpliga upphovsrättslagar, affärshemlighet eller på annat sätt inkräktar på integritetsrättigheter, upphovsrätter eller andra rättigheter relaterade till någon person eller enhet; (iii) är fria från virus, annonseringsprogram, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod; (iv) inte är stötande, olagliga, obscena, otidiga, olämpliga, pornografiska eller på annat sätt olagliga eller lagöverträdande. Awem Games förbehåller sig rätten att närsomhelst efter eget gottfinnande granska, övervaka, förbjuda, redigera, radera, inaktivera tillgången till eller på annat sätt göra allt användarinnehåll otillgängligt (inklusive utan begränsning ditt användarinnehåll) utan förvarning av någon anledning eller ingen anledning.

Genom att ladda upp användarinnehåll till tjänsterna, inklusive, utan begränsning, uppladdning av något material (inklusive men inte begränsat till, alla uppgifter, text, grafik och fotografier), välja ett användarnamn eller delta i några forum, ger du oss automatiskt, eller garanterar att ägaren av sådant innehåll uttryckligen har beviljat oss, en royaltyfri, icke-återkallningsbar, oändlig, återlicensieringsbar och överförbar, icke-exklusiv rätt och licens att använda, reproducera, publicera, översätta, skapa härledda verk av, utföra och distribuera ditt användarinnehåll, inklusive alla patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter för och till sådant innehåll och ditt namn, likhet och alla andra uppgifter eller material som ingår i något användarinnehåll och i anslutning till något användarinnehåll utan några skyldigheter mot dig. Du beviljar härmed också Awem Games rätten att bevilja alla rättigheter som beviljats till Awem Games till andra enligt användningsvillkoren. Awem Games åberopar inte ägarskap till ditt användarinnehåll och inget i dessa användningsvillkor är avsett att begränsa några rättigheter som du kan ha till att använda och nyttja ditt användarinnehåll.

De ovan nämnda licenser som beviljas av dig i ditt användarinnehåll är oändliga och kommer endast att avslutas om du begär borttagning eller radering av ditt användarinnehåll från tjänsterna (sådana licenser kommer att avslutas inom en kommersiellt rimligt tid efter din begäran att ta bort eller radera ditt användarinnehåll). Du förstår och godkänner dock att vi kan lagra, men inte visa, distribuera, eller utföra serverkopior av ditt användarinnehåll som har tagits bort eller raderats. Vi kan lämna ut allt ditt användarinnehåll (i) för att uppfylla alla krav enligt lagar, regler och från myndigheter; (ii) om sådant avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att driva våra tjänster; (iii) för att skydda Awem Games rättigheter; eller (iv) för att skydda Awem Games samarbetspartners och andra användare.

Det enskilda ansvaret för användarinnehållet ligger hos den person där användarinnehållet har sitt ursprung. Awem Games är inte ansvariga för något användarinnehåll eller något annat innehåll som anslås i tjänsterna av någon annan än Awem Games. Genom att använda tjänsterna kan du exponeras för användarinnehåll som kan verka stötande, oanständigt eller på annat sätt avvika från dina förväntningar. Du uppbär alla risker kopplade till användningen av något användarinnehåll som är tillgängligt i tjänsterna.

På samma sätt som du bibehåller full äganderätt till ditt användarinnehåll (med reservation för den licens du beviljat oss ovan) så bibehåller alla andra användare äganderätten till sitt användarinnehåll. Du får inte ändra, ta bort, radera, utöka, lägga till, publicera, överföra, delta i överföring eller försäljning av, skapa härledda verk från eller på annat sätt nyttja något användarinnehåll helt eller i delar.

Om du väljer att ge oss någon återkoppling, idéer eller förslag för förbättringar av tjänsterna så beviljar du oss en gratis, oåterkallelig, icke-exklusiv, överförbar rätt att använda, ändra, dela, distribuera och kommunicera sådan återkoppling för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål, utan kostnader och fritt från några skyldigheter eller tillskrivning. Du garanterar att all sådan återkoppling som du kommunicerat till oss inte är föremål för någon annan licens eller tredje parts rättighet.


III. MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTTSÖVERTRÄDELSE

Om du är en upphovsrättsinnehavare som anser att något innehåll som är tillgängligt via tjänsterna inkräktar på din upphovsrätt, ber vi dig att meddela oss detta. Ett meddelande om en påstådd upphovsrättsöverträdelse ska skickas till support@awem.com.

Ett meddelande om en påstådd upphovsrätt måste innehålla följande:

 • En fysisk eller elektronisk signatur från ägaren (eller en person som är auktoriserad att agera som ombud för ägaren) för den upphovsrätt som påstås ha överträtts,
 • En specifik identifiering av respektive verk där upphovsrätten har överträtts,
 • En beskrivning av var materialet där upphovsätten påstås ha överträtts är placerat (var så detaljerad som möjligt och tillhandahåll en webbadress för att hjälpa oss att lokalisera det material som du rapporterar),
 • Kontaktuppgifter till den part som gör anspråket, såsom fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress;
 • Ett uttalande om att den part som gör anspråket har god anledning att tro att verket/verken som klagomålet gäller inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, dess agent, eller lagen;
 • Ett uttalande om att uppgifterna i meddelandet är korrekta och lämnas under menedsansvar, att den part som gör anspråket är auktoriserad att agera som ombud för ägaren av den exklusiva rätt som påstås ha överträtts.

IV. DITT KONTO

När du skapar eller uppdaterar ett konto måste du förse oss med vissa personuppgifter som kommer att lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy. Du får aldrig använda någon annans konto utan tillstånd eller tillåta någon annan att använda ditt konto. Du får inte skapa mer än ett konto. Du är förbjuden att registrera ett nytt konto om du tidigare har haft ett konto som sagts upp. Du är ansvarig för att (i) hemlighålla alla lösenord som du skapat för användning i någon aspekt av tjänsterna som kräver registrering och (ii) begränsa tillgången till din dator eller mobila enhet. Du accepterar att du har fullständigt ansvar för alla aktiviteter som sker med ditt konto. Du måste meddela oss omedelbart vid något säkerhetsintrång eller någon obehörig användning av ditt konto. Även om vi inte är ansvariga för några förluster som orsakas av obehörig användning av ditt konto, oavsett med eller utan din kännedom, kan du vara ansvarig för våra förluster eller våra partners förluster på grund av sådan obehörig användning. Awem Games förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto och/eller din tillgång till alla, eller delar av tjänsterna närsomhelst, på grund av någon eller ingen anledning, utan att meddela dig, och utan ansvar, inklusive den eventuella händelse då vi slutar erbjuda någon del av tjänsterna. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att begränsa, stänga av och/eller avsluta din tillgång till någon del av tjänsterna om vi konstaterar, efter eget gottfinnande, att du har brutit mot något av villkoren i användningsvillkoren.


V. ANVÄNDNING

Du bekräftar och godkänner att endast använda tjänsterna för personlig, icke-kommersiell användning och i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där du bor och andra tillämpliga internationella lagar. Vi kan inte påta oss något ansvar för att säkerställa att du uppfyller tillämpliga lagar.

Det är ditt ansvar att hålla alla uppgifter som du erhåller via tjänsterna privat och konfidentiell och att inte ge dessa uppgifter till någon utan tillstånd från den person som tillhandahöll dem till dig. Du får inte samla in eller försöka samla in och/eller missbruka några personuppgifter som skyddas av tillämpliga lagar.

Du accepterar att endast använda tjänsterna för lagliga ändamål. Särskilt förbjudna aktiviteter inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Att anslå några uppgifter som är otidiga, hotande, obscena, nedsättande, kränkande, eller rasistiska, sexuella, religiösa eller på annat sätt förkastliga eller stötande,
 • Att via tjänsterna tillgängliggöra något material eller uppgifter som inkräktar på upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter eller andra rättigheter (inklusive rätten till integritet eller publicitet) för någon part eller enhet samt att utge sig för att vara någon användare eller enhet,
 • Att via tjänsterna tillgängliggöra något material eller några uppgifter som bryter mot någon tillämplig lag eller regel, eller befrämja eller uppmuntra till någon illegal aktivitet, inklusive men inte begränsat till, att fuska, ladda upp filer som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, botar, skadade filer eller uppgifter eller andra icke-auktoriserade program som utformats för att ändra eller störa tjänsterna,
 • Att utföra omvänd kompilering, dekompilera, dela upp eller på annat sätt skaffa källkoden för något program eller annan immateriell rättighet som används av tjänsterna, eller att skaffa information från tjänsterna med någon annan metod som inte uttryckligen godkänts av Awem Games, erbjuda eller försöka erbjuda personuppgifter från andra användare av tjänsterna, eller att samla in eller anslå lösenord eller andra privata uppgifter från andra användare, inklusive personuppgift, identitetsdokument eller ekonomiska uppgifter via tjänsterna;
 • Att återlicensiera, hyra ut, leasa, sälja, handla med, ge bort eller på annat sätt överföra ditt konto och eventuella virtuella föremål som är kopplade till ditt konto till någon. Att skaffa tillgång till eller använda ett konto från tredje part eller några virtuella föremål som har återlicensierats, hyrts ut, leasats, sålts, handlats med, givits bort eller på annat sätt överförts från den ursprungliga skaparen av kontot;
 • Att använda flera konton, manuella tillvägagångssätt, botar, skript eller andra sätt att skaffa virtuella föremål;
 • Att använda tjänsterna på ett kommersiellt sätt, inklusive överföring av virtuella föremål i utbyte mot «riktiga pengar»;
 • Att utöva någon form av bedräglig/illegal aktivitet som kan leda till falska betalningar i tjänsterna, såsom att skaffa fördelar och/eller virtuella föremål som säljs för «riktiga pengar» utan några faktiska betalningar;
 • Att utöva någon typ av tidsförändringar (t.ex. ändra tidszon på din enhet) för att skaffa fördelar i tjänsterna eller för att förlänga villkoren för fördelar.
 • Allt beteende från dig som bryter mot förbuden ovan kan resultera i avstängning eller att ditt konto och din tillgång till tjänsterna avslutas.

VI. INKÖP OCH BETALNINGAR

Du accepterar att betala alla avgifter (om några) som debiteras av oss och/eller onlinebutiker och återförsäljare (App Store, Google Play, iTunes etc.) i samband med tjänsterna

Om inköp i tjänsterna sker via onlinebutiker från tredje part, sker sådan försäljning i enlighet med respektive butiks regler och villkor. Kontakta respektive butik direkt vid eventuella frågor rörande betalningar, debiteringar och returer. Vi kontrollerar inte dessa rutiner.

Vi kan komma att debitera avgifter som är kopplade till vissa tjänster, inklusive men inte begränsat till, nedladdning av mobilapplikationer och inköp av virtuella föremål. Sådana produkter och tjänster kommer att vara tillgängliga för inköp i applikationen, eller på annat sätt som definieras via tjänsterna. Priset för alla produkter och tjänster som köps via tjänsterna kommer att vara det pris som anges vid inköpstillfället. Priset för alla produkter och tjänster exkluderar alla tillämpliga skatter och telekommunikationskostnader, om inte annat angivits. Ditt inköp av något spel, mobilapplikation, virtuellt föremål eller annat innehåll via tjänsterna utgör din bekräftelse och garanti på att du är myndig att ingå juridiskt bindande avtal, och att du inte är en person som är hindrad från att använda eller ta emot tjänsterna av någon lokal, statlig, federal eller internationell lag.

Vid genomförande av inköp online hos Awem Games, måste du tillhandahålla sanna, korrekta och fullständiga uppgifter om dig själv och tillhandahålla icke-bedrägliga betalningsmedel. Om du tillhandahåller några personuppgifter eller ekonomiska uppgifter som inte är osanna, inkorrekta eller ofullständiga och Awem Games har rimliga skäl att misstänka att dessa uppgifter inte är sanna, inkorrekta eller ofullständiga, har Awem Games rätten att annullera alla relaterade ekonomiska transaktioner, att återkalla alla tillhörande programlicenser som är ett resultat av sådana transaktioner och att förmedla information om sådana incidenter till lämpliga myndigheter.


VII. POLICY FÖR ÅTERBETALNING OCH UTBYTE

Alla inköp i mobilapplikationen och av virtuella föremål som sker via tjänsten är slutgiltiga och icke-återbetalningsbara.

Du accepterar det fullständiga ansvaret för att bekräfta att den dator, telefon eller annan enhetsmodell, samt operatör stöds och att datorn, telefonen eller annan enhet har korrekt programvara och är kompatibel med produkterna, applikationerna eller tjänsterna som köps, laddas ned eller på annat sätt skaffas via tjänsterna.


VIII. ANSVARSFRISKRIVNING FÖR GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR; GOTTGÖRELSE

ALLA UPPGIFTER, PROGRAM OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”. AWEM GAMES FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE.

AWEM GAMES LÄMNAR INGA GARANTIER, FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI RÖRANDE INNEHÅLL, SEKVENS, KORREKTHET, LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR INFORMATIONEN, PROGRAMMET ELLER TJÄNSTERNA. AWEM GAMES LÄMNAR INGA GARANTIER, FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI RÖRANDE ATT INFORMATIONEN, PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA ÄR STÖRNINGSFRIA OCH FELFRIA SAMT ATT EVENTUELLA FEL KAN RÄTTAS.

AWEM GAMES ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FEL ELLER FÖRSUMMELSER I INFORMATION, PROGRAM ELLER TJÄNSTER SOM TJÄNSTERNA REFERERAR TILL ELLER ÄR LÄNKADE TILL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA AWEM GAMES HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, STRAFFBARA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÅDANT SOM RESULTERAR I AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRSENINGAR ELLER FÖRETAGSSTÖRNINGAR, OCH SOM UPPSTÅTT AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV INFORMATIONEN) OAVSETT OM AWEM GAMES HAR BLIVIT INFORMERADE OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

NEDLADDNINGEN OCH ANVÄNDNINGEN AV ALLA PROGRAM OCH TJÄNSTER SKER EFTER DITT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSKILT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM, DATAFÖRLUSTER ELLER ANDRA SKADOR SOM KAN BLI RESULTATET AV SÅDANA AKTIVITETER.

AWEM GAMES KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT TA ANSVAR FÖR MER ÄN DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT AWEM GAMES UNDER DE SEX (6) MÅNADER SOM ÄR OMEDELBART FÖREGÅENDE DET DATUM DÅ DU FÖRST HÄVDAR NÅGOT SÅDANT ANSPRÅK, OCH OM DU INTE HAR BETALAT NÅGOT UNDER DENNA TIDSPERIOD ACCEPTERAR DU ATT DIN ENDA GOTTGÖRELSE ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH AVSLUTA DITT KONTO.

Awem Games garanterar inte att tjänsterna kommer att vara kompatibla med all hårdvara och programvara som du kan komma att använda eller som kan finnas eller finns i framtiden.

Du accepterar att gottgöra, försvara och hålla Awem Games skadeslösa från alla anspråk, krav, skadestånd och andra förluster, inklusive rimliga advokatkostnader, som hävdas av någon tredje part som ett resultat av eller som uppstår av din användning av tjänsterna, eller brott mot något villkor i dessa användningsvillkor


IX. EXTERNA LÄNKAR OCH ANNONSER FRÅN TREDJE PART

Vi är inte ansvariga för annonseringen och dess innehåll som placeras av Google, AdMob eller andra annonseringsplattformar online på eller via tjänsterna. Vi kan inte styra hur
annonserna visas. Detta beror på algoritmer som används av annonseringsplattformarna online, din geografiska plats, din sökhistorik och andra faktorer.

Vi är inte anslutna till eller ansvariga för, eller har någon kontroll över webbplatser, levererar någon tredjepartsprodukt, tjänst, marknadsföring eller erbjudande som finns i några annonser eller länkar som är tillgängliga för dig vid användning av webbplatsen. När du klickar på en annons, följer en länk eller använder en tjänst, resurs eller webbplats från tredje part så interagerar du med denna tredje part och inte med oss. Din tillgång, dina inköp och användning av någon webbplats, produkt eller tjänst samt alla uppgifter som tillhandahålls av dig eller samlas in som ett resultat av sådan interaktion, sker på din egen risk och styrs av tillämplig integritetspolicy eller användningsvillkor från tredje part.

Du rekommenderas att inte tillhandahålla några personuppgifter till tjänster från tredje part såvida du inte känner till och är bekväm med den part som du interagerar med.


X. APPLE-VILLKOR

Det här avsnittet av användningsvillkoren styr exklusivt de villkor som måste uppges för att exkludera och friskriva Apple Inc. i relation till iOS- och Mac-baserade tjänster. Alla andra angelägenheter mellan dig och oss styrs av andra avsnitt i villkoren.

Du får bara använda iOS- och Mac-baserade tjänster, som laddats ned från Apple App Store på en Apple-märkt enhet som kör Apples proprietära operativsystem enligt vad som anges i de användningsvillkor som finns i användningsvillkoren för Apple App Store.

Du förstår att din nedladdning, installation och åtkomst till och användning av iOS- och Mac-baserade tjänster också är bundna av de villkor och förutsättningar som implementerats av Apple Inc.

Vi och du bekräftar att användningsvillkoren sluts endast mellan oss och dig, och inte med Apple. Vi, och inte Apple, är enskilt ansvariga för tjänsterna.

Vi och du bekräftar att Apple inte har några som helst skyldigheter att upprätthålla något underhåll av eller stöd för tjänsterna vad det gäller iOS- och Mac-baserade tjänster.

I händelse av att några iOS- eller Mac-baserade tjänster inte uppfyller någon tillämplig garanti, kommer Apple så långt tillämpliga lagar tillåter, inte att ha något garantiåtagande överhuvudtaget vad det gäller iOS- och Mac-baserade tjänster förutom återbetalning av inköpspriset för appen till dig (om sådant pris betalades). Alla andra anspråk, förluster, ansvar, skadestånd, kostnader eller utgifter relaterade till något misslyckande att uppfylla någon garanti ska ställas till oss och inte till Apple.

Vi och du bekräftar att, i händelse av ett anspråk från tredje part att de iOS- och Mac-baserade tjänsterna eller ditt innehav och användning av sådana tjänster bryter mot denna tredje parts immateriella rättigheter, har inte Apple något ansvar för undersökning, försvar, uppgörelse och avslutande av sådana anspråk om intrång i immateriella rättigheter.

Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsförmånstagare för dessa användningsvillkor. Vid ditt godkännande av användningsvillkoren, har Apple rätten (och kommer att ha ansetts godkänt den rätten) att upprätthålla dessa användningsvillkor mot dig som en tredjepartsförmånstagare därav.


XI. UPPSÄGNING AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Du kan säga upp detta avtal om användningsvillkor närsomhelst genom att sluta använda tjänsterna.

Utan att begränsa andra åtgärder kan Awem Games stänga av eller säga upp avtalet om användningsvillkor med dig, eller avsluta och stänga av din användning av tjänsterna närsomhelst om: (a) du bryter mot något av villkoren i dessa användningsvillkor; (b) du inkräktar på proprietära rättigheter, integritetsrättigheter, eller immateriella rättigheter för någon person; (c) det krävs av någon tillämplig lag; (d) vi slutar att erbjuda tjänsterna.

Vid uppsägning av detta avtal om användningsvillkor avslutas alla licenser och rättigheter till tjänsterna omedelbart och du måste omedelbart avsluta all användning av tjänsterna.

Eventuell avstängning eller avslutning av detta avtal om användningsvillkor kommer inte att påverka dina skyldigheter till Awem Games enligt dessa användningsvillkor (inklusive, utan begränsning, proprietära rättigheter och ägande, gottgörelse och ansvarsbegränsning, konfidentialitet), som rimligen är avsedda att kvarstå vid sådan avstängning eller uppsägning.


XII. ALLMÄNNA VILLKOR

Hela avtalet. Dessa användningsvillkor och alla dokument som uttryckligen ingår som referens häri (inklusive integritetspolicyn), utgör hela avtalet mellan dig och Awem Games rörande tjänsterna.

Särskiljande. Om något eller flera av villkoren som ingår i dessa användningsvillkor skulle, av någon anledning, anses vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara på något sätt, ska inte en sådan ogiltighet, olaglighet eller ogenomförbarhet påverka något annat villkor i användningsvillkoren, och användningsvillkoren ska uttolkas som att ett sådant ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart villkor aldrig har ingått häri.

Inga undantag. Om Awem Games inte lyckas utöva eller fördröjer utövande av, en laglig rättighet som tillhandahålles av användningsvillkoren eller lag ska det inte utgöra ett undantag från Awem Games rätt eller gottgörelse.

Force Majeure. Awem Games är inte ansvariga för något misslyckande i att utöva skyldigheterna i dessa användningsvillkor om sådant misslyckande orsakas av en högre hand, naturkatastrofer, krig, terroristaktiviteter, strejker, revolutioner, brist på eller fel på transportmöjligheter, brist på eller fel på offentliga allmänna medel, eller myndighetsregler eller andra orsaker som ligger utanför Awem Games rimliga kontroll.

Val av lagstiftning. Du godkänner att lagstiftningen i Cypern styr dessa användningsvillkor, dess ämne, alla åtgärder relaterade till användningsvillkoren samt alla anspråk och dispyter som kan uppkomma därav, med hänsyn till reglerna för motstridiga lagar, och att Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor inte ska tillämpas.

Plats för avgörande av dispyter. Du accepterar dessutom att alla dispyter eller anspråk relaterade till användningsvillkoren ska avgöras av en domstol placerad i Cypern, och att du accepterar och underordnar dig utövandet av personlig jurisdiktion i sådana domstolar för att behandla sådana anspråk eller åtgärder.

GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR: (1) AVSTÅR DU FRÅN ANSPRÅK SOM DU ANNARS KAN HA PÅ OSS BASERAT PÅ LAGSTIFTNING I ANDRA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE DIN EGEN; (2) SAMTYCKER OÅTERKALLELIGEN TILL DEN EXKLUSIVA JURISDIKTIONEN AV, OCH PLATSEN FÖR, DE TILLÄMPLIGA DOMSTOLAR I CYPERN ÖVER EVENTUELLA DISPYTER OCH ANSPRÅK DU HAR MED/PÅ OSS; OCH (3) UNDERORDNAR DIG DEN PERSONLIGA JURISDIKTIONEN FRÅN SÅDANA DOMSTOLAR FÖR ÄNDAMÅLET ATT LÖSA ALLA SÅDANA DISPYTER OCH ANSPRÅK.

Amerikanska lagkrav. Du representerar och garanterar att (a) du inte är placerad i ett land som är föremål för ett embargo från den amerikanska regeringen, eller har benämnts som ett ”terroriststödjande” land av den amerikanska regeringen; och (b) du inte finns med på den amerikanska regeringens lista över förbjudna eller begränsade parter.

Lagkrav inom EU. Om du är en användare av tjänsterna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du agerar som privatperson utanför ditt företag, handel, hantverk eller yrke enligt definitionen i EU-direktiv 2011/83/EU om konsumenters rättigheter, inkluderas nedanstående tilläggsvillkor om ångerrätt i användningsvillkoren, gäller för din användning av tjänsten och åsidosätter huvudvillkoren i användningsvillkoren till inkonsekvensens gräns:

Du har rätten att ångra köpet av virtuella föremål inom 14 dagar utan att uppge någon orsak.

Ångerrätten upphör att gälla 14 dagar efter inköpet.

För att utöva ångerrätten måste du meddela oss med ett otvetydigt meddelande som skickas via brev eller e-post till följande adress:

Awem Games Ltd.

17 Neofytou Nikolaidi Ave. & Kilkis Ave., Paphos 8011, Cyprus

E-postadress: support@awem.com

Även om det inte är obligatoriskt, kan du använda mallen för ångerrätt nedan:

Till: Awem Games Ltd.
Jag meddelar härmed att jag ångrar mitt inköp av användande av följande tjänst (…).
Beställdes (…), mottogs (…).
Ditt fullständiga namn och adress.
Underskrift (endast om detta formulär skickas på papper), datum.

Om du ångrar ditt inköp av virtuella föremål kommer vi att återbetala alla dina betalningar för detta köp, inklusive leveranskostnaden (med undantag för extrakostnader som härrör från ditt val av en viss typ av leverans annat än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödig fördröjning och i alla händelser inte senare än 14 kalenderdagar från den dag då du meddelade oss om ditt beslut att ångra ditt inköp av virtuella föremål. Vi kommer att göra sådana återbetalningar via samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen.

Du förlorar ångerrätten, i den grad som inköpet av virtuella föremål är ett inköp av en tjänst, efter att tjänsten har utförts till fullo och utförandet har inletts med ditt föregående uttryckliga samtycke, och med bekräftelsen att du kommer att förlora din ångerrätt så snart tjänsten har utförts till fullo av oss.

Du förlorar ångerrätten, i den grad som inköpet av virtuella föremål utgörs av leverans av digitalt innehåll som inte levereras på något handgripligt media, om tjänsten har utförts till fullo och utförandet har inletts med ditt föregående uttryckliga samtycke, och din bekräftelse att du därmed förlorar din ångerrätt.

BASERAT PÅ VAD SOM TIDIGARE NÄMNTS FÖRSTÅR DU ATT VI GÖR VIRTUELLA FÖREMÅL TILLGÄNGLIGA FÖR DIG DIREKT EFTER KÖPET OCH DU ACCEPTERAR ATT DU FÖRLORAR ÅNGERRÄTTEN SÅ SNART DE VIRTUELLA FÖREMÅLEN HAR GJORTS FULLSTÄNDIGT TILLGÄNGLIGA FÖR DIG.

Support. Du bekräftar och godkänner att vi inte har några skyldigheter att förse dig med någon typ av support eller underhåll i anslutning till tjänsterna. Men, med reservation för villkoren i dessa användningsvillkor, kommer Awem Games att försöka hjälpa dig med alla frågor eller problem som du har med tjänsterna eller något av dina inköp via tjänsterna. Skicka e-post till oss på support@awem.com för att komma i kontakt med vårt supportteam. Din begäran kommer att kunna behandlas snabbare om du förser våra representanter med all den information de behöver för att lösa ditt problem så fort som möjligt


DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN, PROGRAMMET OCH TJÄNSTERNA BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNNER DESSA BINDANDE ANVÄNDNINGSVILLKOR.